logo.thin.mobilversion3

Integritetspolicy

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera bokningar av tjänster och produkter samt behandla dina beställningar via våra onlinetjänster. 
Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden.
Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar i vår webhop.
Vi använder dina personuppgifter via cookies på vår webplats. 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
* Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* Identifieringsuppgifter som exempelvis personnummer
* Elektroniska identifieringsuppgifter som exempelvis IP-adress

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
För att vi ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal vid köp av produkter (fullgörande av avtal). Behandlingen är nödvändig för att Stegkliniken skall kunna identifiera dig som kund och tillhandahålla tjänster (berättigat intresse). 

Säkerhet
Stegkliniken strävar efter att skydda dina personuppgifter genom att upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra spridning och skydda din data.

Var sparar vi dina personuppgifter?
All data lagras och hanteras inom EU. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi kommer spara dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften till exempel för att uppfylla krav på bokföring eller journalföring, sparar vi dina uppgifter så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. 

Dina rättigheter
Rätt att få tillgång till din data.
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.
 
Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.
 
Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.
 
Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
* om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
* behandlingen är olaglig
* vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. 
 
Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.
 
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.
 
Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Stegkliniken.
 
Rättigheter vid profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:
* om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig
* om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
* eller om du har samtyckt till behandling.

Önskar du exekutera någon av dessa rättigheter ber vi dig att skriftligen höra av dig till oss.

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig: Stegkliniken Ortopedteknik i Stockholm AB
Org nr: 556422-7220
Säte: Hägersten 
Mailadress: info@stegkliniken.se

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen (länk) Följer dataskyddsförordningen i Sverige.
 

Hej till Pontus Andersson (via robin). Gällande abonemang. Johan Hillervik